Tietosuojaseloste

Y-tunnus 2218733-9

21.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Maxivo Oy/ Helpmax
Y-tunnus 2218733-9
Käyntiosoite Rautionkatu 2 ab 31, 90140 Oulu Puhelinnumero 050-410 3083

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Martti Kähkönen, toimitusjohtaja
Yhteydenotot: martti.kahkonen@helpmax.fi, 040 910 9442

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteristä ilmenevät asiakkaiden henkilötiedot ja välttämättömät palveluun liittyvät tiedot

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Kotipalvelussa hoidetaan asiakkaan terveyteen ja lääkehoitoon liittyviä asioita, jonka vuoksi rekisterissä on henkilö- ja terveystietoja

6. Tietosisältö

1. Henkilötiedot
2. Terveystiedot (mm. diagnoosit) 3. Lääkehoitotiedot
4. Asioiden hoitajan yhteystiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Oulun kaupungin potilastietojärjestelmä Effica, Oulun kaupungin palveluohjaaja, asiakkaan lähiomainen tai asioiden hoitaja

8. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja ei siirretä. Tietoja luovutetaan asiakkaan siirtyessä toisen palvelun tuottajan asiakkaaksi sen jälkeen, kun Oulun kaupungin palveluohjaaja on vahvistanut uuden palveluntuottajan

9. Tietojen siirrot ja luovutukset EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Helpmax.fi

page1image10025408

Y-tunnus 2218733-9 21.5.2018

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Maxivo Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

11. Tietojen elinkaari

Kts. Erillinen seloste

12. Rekisteröidyn oikeudet

12.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot

  1. Tietojen käyttötarkoitus
  2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
  3. Henkilötietojen säilytysaika
  4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta sekä Helpmaxin verkkosivuilla.

12.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

Helpmax.fi

Y-tunnus 2218733-9 21.5.2018

12.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.6. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

12.7. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Automaattista profilointia ei suoriteta

12.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

12.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Evästeiden käyttö

Evästeitä ei käytetä

Helpmax.fi